Algemene Voorwaarden Stichting Sociaal Advocaten Rotterdam

Om duidelijk te maken welke afspraken gelden als u met Stichting Sociaal Advocaten Rotterdam (SSAR) werkt, hanteren wij deze algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en diensten van SSAR. Een opdrachtgever wordt hierin aangeduid als ‘klant’.

2. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

Rechtsbetrekking met SSAR

3. Alle opdrachten en andere dienstverlening worden uitsluitend geaccepteerd en uitgevoerd door SSAR, ook al is iets anders bedoeld. Artikelen 7:404 (opdrachtverlening met oog op persoon) en 7:407 lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid meerdere opdrachtnemers) zijn niet van toepassing.

4. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de dienstverlening door SSAR aan een klant.

5. SSAR kan derden inschakelen om de opdracht voor de klant uit te voeren. Dit doet SSAR zorgvuldig.

6. SSAR is verplicht haar klanten te identificeren via een geldig legitimatiebewijs van de klant.

Kosten

7. Als een klant niet in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, zal SSAR een bedrag in rekening brengen voor de uitgevoerde opdracht. Als er geen vast bedrag is afgesproken voor onze kosten, zal SSAR een redelijk bedrag vragen dat gebaseerd is op het geldende tarief per uur en andere factoren. Dit wordt aan het begin van de opdracht schriftelijk vastgelegd.

8. De klant komt misschien in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Voorafgaande aan de opdracht zal SSAR de klant daarover adviseren. Om vast te stellen of de klant in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en om de eigen bijdrage te bepalen zal de klant alle informatie aan SSAR geven die daarvoor nodig is. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of de klant in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Daar heeft SSAR geen invloed op. Als de gefinancierde rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand niet wordt verleend of wordt ingetrokken is de klant voor de werkzaamheden van SSAR het bedrag verschuldigd in overeenstemming met paragraaf 7.

9. Als de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt goedgekeurd, moet de klant eventuele vergoedingen voor proceskosten overdragen aan SSAR.

10. Naast het bedrag voor de uitvoering van de opdracht door SSAR kunnen er externe kosten zijn, zoals kosten voor deurwaarders, griffierecht, leges en uittrekselkosten. Deze kosten moet de klant betalen ook als de klant recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand.

11. SSAR kan vragen om een voorschot van de hierboven genoemde bedragen. SSAR kan ook tussentijdse rekeningen sturen voor nog niet betaalde kosten.

12. Rekeningen van SSAR moeten binnen 14 dagen worden betaald. Als de klant niet op tijd betaalt kan SSAR rente bij de klant in rekening brengen over het openstaande bedrag. Ook kan SSAR geld dat zij zelf voor de klant ontvangt in dat geval gebruiken om openstaande rekeningen te verrekenen.

Gegevensbescherming

13. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. SSAR maakt in het kader van haar activiteit gebruik van digitale communicatie, gegevensopslag en cloud computing diensten.

14. SSAR verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en daar werkzame personen voor optimale dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring op de website van SSAR.

15. SSAR bewaart elektronische of papieren dossiers vijf jaar na de laatste inhoudelijke communicatie met de klant in de betreffende zaak. Na afloop van deze termijn zal SSAR deze dossiers vernietigen. De klant kan verzoeken om het dossier eerder te ontvangen en SSAR kan hiervoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Beperking aansprakelijkheid

16. Een fout of onzorgvuldigheid in de dienstverlening van SSAR kan alleen leiden tot aansprakelijkheid van SSAR. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van SSAR, plus het eigen risico volgens de polisvoorwaarden.

17. Als er geen uitkering plaatsvindt op grond van de aansprakelijkheidsverzekering en de klant geen gefinancierde rechtsbijstand heeft gekregen, is de aansprakelijkheid van SSAR beperkt tot het bedrag zoals overeengekomen conform paragraaf 7.

18. Als er geen uitkering plaatsvindt op grond van de aansprakelijkheidsverzekering en de klant gefinancierde rechtsbijstand heeft gekregen, is de aansprakelijkheid van SSAR beperkt tot het bedrag dat de Raad voor Rechtsbijstand aan SSAR heeft betaald plus de eigen bijdrage van de klant.

19. Aan SSAR verbonden personen zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade. Onder het begrip “aan SSAR verbonden personen” vallen (a) de aan SSAR gerelateerde Stichting Beheer Derdengelden, en (b) werknemers, adviseurs, bestuurders, stagiairs, uitzendkrachten en freelancers. Aan SSAR verbonden personen (alsmede hun rechtsopvolgers) kunnen zich ook op deze algemene voorwaarden beroepen.

Klachtenregeling

20. Als de klant een klacht heeft over de dienstverlening van SSAR, kan deze klacht schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van SSAR. SSAR verwijst naar de klachtenregeling die aan de klant is gegeven bij het aangaan van
de opdracht.

Versie april 2023

Download PDF