Privacyverklaring & Cookies Stichting Sociaal Advocaten Rotterdam

Stichting Sociaal Advocaten Rotterdam (SSAR) respecteert uw persoonsgegevens en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt of anders door ons wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven.

SSAR verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • de uitvoering van overeenkomsten;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • werving en selectie (sollicitatie);
 • voldoen aan onze verplichtingen als werkgever.

SSAR verwerkt daarvoor onder andere de volgende (soorten) persoonsgegevens: adres-, telefoon- en e-mailgegevens, geboortedatum, leeftijd, geslacht, inkomens- en vermogensgegevens, gegevens voor de wettelijk verplichte identificatie waaronder het BSN, bankrekeningnummer(s), andere persoonsgegevens die nodig zijn voor onze adviezen of de namens klanten te voeren procedures, gegevens van derden die nodig zijn voor onze adviezen of de namens klanten te voeren procedures, cv, sollicitatiebrief en eventuele gegevens inzake de selectie bij een sollicitatie, genoten opleidingen, werknemersbeoordelingen.

Deze persoonsgegevens verwerkt SSAR omdat deze (i) op eigen initiatief door u zijn verstrekt, (ii) in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, (iii) in het kader van uw dienstverband met ons zijn verkregen, (iv) door derde partijen (waaronder tegenpartijen) aan ons zijn verstrekt, of (v) via openbare bronnen bekend zijn geworden. SSAR verwerkt deze persoonsgegevens alleen op basis van de volgende gronden:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  gerechtvaardigd belang.

SSAR deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dat nodig is. Voorbeelden zijn het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere partij namens en in opdracht van SSAR, zoals een IT-leverancier. Een ander voorbeeld is het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de tegenpartij. Daarnaast kan SSAR persoonsgegevens verstrekken aan een derde, zoals een toezichthouder of een andere openbare instantie als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Met de derden die namens en in opdracht van SSAR uw persoonsgegevens verwerken, zijn verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij ook gehouden is tot naleving van de AVG.

SSAR bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij SSAR aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: info@sociaaladvocatenrotterdam.nl.
Om zeker te zijn dat wij op basis van uw verzoek de persoonsgegevens aan de juiste persoon geven, vragen wij u ter verificatie een kopie te geven van een geldig identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN. SSAR neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens en op persoonsgegevens van uw minderjarige kinderen als u klant van ons bent.

SSAR heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van deze privacyverklaring worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop SSAR met uw persoonsgegevens omgaat, dan komt SSAR graag met u via info@sociaaladvocatenrotterdam.nl in contact. SSAR streeft ernaar om met u in onderling overleg tot een passende oplossing te komen. Lukt dat niet, of bent u het niet eens met de uitkomst van of reactie op uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie mei 2023